חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

ספקים יחידים

 

חברת הגיחון בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת "מדיטון" ללא מכרז על בסיס הגדרתה כספק יחיד לעניין שירותי בדיקות סקר רפואי לעובדים בתחומי ירושלים.
 
פירוט הנימוקים להגדרה מופיעים בקובץ המצורף.
 
אדם או ארגון, המבקשים להשיג על הגדרת ספק יחיד זו מוזמנים לפנות בכתב לדוא"ל contractor@hagihon.co.il, לא יאוחר מיום 26.06.2018 (כולל).